• Home
  • Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BURO1VISIE B.V. TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM ‘REGELJELEASE.NL’

Artikel 1. Definities

1.1. Behoudens en voor zover elders in deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) begrippen met een. hoofdletter zijn gedefinieerd, hebben de met een hoofdletter gedefinieerde begrippen de navolgende betekenis:

Autobedrijf de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) bij wie door of uit naam van de Opdrachtgever een voertuig wordt gekocht of bij wie Opdrachtgever voornemens is een voertuig te kopen;
Dienst de inspanning die Regeljelease.nl ten behoeve van de Opdrachtgever levert om te bewerkstelligen dat de Opdrachtgever contracten kan afsluiten met het Autobedrijf en/of de Financier;
Opdrachtgever de wederpartij van Regeljelease.nl;
Financier de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) met wie door, of uit naam van, de Opdrachtgever een (financial lease)overeenkomst wordt afgesloten ter financiering van de aankoop van het betreffende voertuig bij het Autobedrijf;
Partijen Regeljelease.nl en de Opdrachtgever, waarbij in een voorkomend geval in enkelvoud van Partij wordt gesproken als het één der Partijen betreft;
Regeljelease.nl de besloten vennootschap Buro1Visie B.V., tevens handelend onder de naam ‘Regeljelease.nl’, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59801948 0000 en opererend met het BTW nummer NL853649765B01;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en aanbiedingen c.q. opdrachten c.q. overeenkomsten betrekking hebbende op de dienst(en) van Regeljelease.nl. Het bepaalde in deze Voorwaarden is onverkort van toepassing op iedere(overeenkomst ter zake de) uitvoering van de Dienst door Regeljelease.nl ten
behoeve van de Opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van enige van deze Voorwaarden afwijkende algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever, onder welke benaming ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Van deze Voorwaarden kan door Partijen slechts schriftelijk en expliciet worden afgeweken.

2.4. Regeljelease.nl is te allen tijde bevoegd om bepalingen van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zodra de gewijzigde Voorwaarden aan de Opdrachtgever bekend zijn gemaakt, gelden deze tussen Regeljelease.nl en de Opdrachtgever.

2.5. Het bepaalde in deze Voorwaarden doet niet af aan de rechten die Regeljelease.nl op grond van de wet heeft.

Artikel 3. Offertes, opdrachten en overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Regeljelease.nl zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachten en acceptaties van offertes en aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

3.2. Tussen Regeljelease.nl en de Opdrachtgever komt slechts een overeenkomst tot stand wanneer een daartoe bevoegde medewerker van Regeljelease.nl een opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel Regeljelease.nl tot uitvoering van de Dienst is overgegaan. Regeljelease.nl is nimmer gehouden tot het bevestigen van een, al dan niet naar aanleiding van een offerte of aanbieding, gegeven opdracht.

3.3. De opdrachtbevestiging bevat een omschrijving van de door Regeljelease.nl te leveren Dienst, waaronder de vermelding van het type voertuig.

3.4. De inhoud van de Overeenkomst tussen Partijen blijkt uit de opdrachtbevestiging en bij gebreke daarvan uit de offerte en bij gebreke daarvan uit hetgeen waartoe Regeljelease.nl is overgegaan ter uitvoering van de Dienst.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst(en)

4.1. Regeljelease.nl zal zich ertoe inspannen de overeengekomen Dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de Dienst te leveren overeenkomstig hetgeen een goed opdrachtnemer betaamt. Regeljelease.nl biedt uitdrukkelijk geen garantie dat de gevraagde (financial lease)overeenkomst met de Financier en/of de koopovereenkomst met het Autobedrijf tot stand zal komen.

4.2. De door Regeljelease.nl te leveren Dienst heeft uitsluitend betrekking op de bemiddeling in de totstandkoming van een overeenkomst tussen enerzijds de Opdrachtgever en anderzijds het Autobedrijf en/of de Financier. Regeljelease.nl is als zodanig geen partij bij deze overeenkomsten. Regeljelease.nl adviseert niet en is niet verantwoordelijk voor onder meer, maar niet uitsluitend, de kwaliteit, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, verzekering en/of veiligheid van het aan te kopen voertuig. In het geval van eventuele problemen met betrekking tot het voertuig en/of de financiering, dient Opdrachtgever zich rechtstreeks te wenden tot het Autobedrijf respectievelijk de Financier.

4.3. Als voor het leveren van de Dienst een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn dient de Opdrachtgever Regeljelease.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen en Regeljelease.nl een redelijke termijn te bieden van minimaal 10 werkdagen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.4. De overeenkomst met Opdrachtgever kan te allen tijde worden opgezegd door Regeljelease.nl. De overeenkomst eindigt voorts van rechtswege indien ofwel tussen Opdrachtgever, het Autobedrijf en de Financier overeenkomsten tot stand zijn gekomen, ofwel indien het Autobedrijf en/of de Financier te kennen heeft of hebben gegeven geen overeenkomst met Opdrachtgever aan te willen gaan.

4.5. Regeljelease.nl heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een), al dan niet aan haar gelieerde, derde(n). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Prijzen, facturering en betaling

5.1. Alle door Regeljelease.nl genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief in- en uitvoerrechten, omzetbelasting (indien van toepassing) en alle eventueel van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.

5.2. Indien in de opdrachtbevestiging geen specifieke prijs voor de Dienst is genoemd, bedragen de kosten voor de Dienst:

a) nihil, indien de opdracht succesvol is volbracht, inhoudende dat Opdrachtgever de contracten met het Autobedrijf en de Financier rechtsgeldig heeft getekend en daar uitvoering aan heeft gegeven;

b) nihil, indien de overeenkomst wordt opgezegd door Regeljelease;

c) 2% van de te financieren aankoopsom, indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht binnen twee weken na verzending van de opdrachtbevestiging, doordat Opdrachtgever binnen deze termijn aan Regeljelease.nl te kennen heeft gegeven het voertuig en/of de financiering (bij nader inzien) toch niet af te willen/kunnen nemen;

d) 5% van de te financieren aankoopsom, indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht, doordat Opdrachtgever pas na verloop van de termijn als genoemd in artikel 5.2 onder b van deze voorwaarden aan Regeljelease.nl te kennen geeft het voertuig en/of de financiering (bij nader inzien) niet af te willen/kunnen nemen;

5.3. Indien Regeljelease.nl (on)kosten op zich heeft genomen, zonder dat daarvoor een prijs is overeengekomen, is Regeljelease.nl gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.4. Het staat Regeljelease.nl vrij de door haar gehanteerde prijzen te herzien en te veranderen. Regeljelease.nl zal prijswijzigingen doorgeven aan de Opdrachtgever. Op overeenkomsten die na een prijswijziging tot stand komen, zijn de herziene prijzen van toepassing.

5.5. Door Regeljelease.nl aan de Opdrachtgever verzonden facturen dienen te allen tijde binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, zonder de mogelijkheid van verrekening of opschorting door de Opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling hiertoe nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim en tot de dag der algehele voldoening de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met 5%.

5.6. Regeljelease.nl is gerechtigd alle (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, de integrale kosten van rechtsbijstand, op de Opdrachtgever te verhalen, welke kosten van inning minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen.

5.7. Regeljelease.nl is steeds bevoegd om al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is, te verrekenen met tegenvorderingen van de Opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Regeljelease.nl is beperkt tot het nakomen van de opdracht tot het verrichten van de Dienst. Indien in het kader van de uitvoering van de opdracht of een andere door Regeljelease.nl ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding een omstandigheid – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Regeljelease.nl, dan is, onverminderd de elders in deze Voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van Regeljelease.nl te allen tijde beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs voor de Dienst als bedoeld in artikel 5.2, dan wel, indien geen duidelijke prijs voor de Dienst kan worden vastgesteld, een bedrag gelijk aan 5% van de te financieren aankoopsom.

6.2. Onverminderd de elders in deze voorwaarden overeengekomen beperkingen, is Regeljelease.nl, behoudens wanneer de geleden schade is toegebracht door opzet of grove schuld van Regeljelease.nl of haar ondergeschikten, nimmer aansprakelijk voor:

- gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, winst- of inkomstenderving, schade door bedrijfsstagnatie en/of vergoeding van een materiële schade;

- door de Opdrachtgever, dan wel enige derde, geleden schade die direct of indirect voortvloeit uit het contract met het Autobedrijf en/of de Financier, waaronder in ieder geval begrepen alle mogelijke schade die het gevolg is van het gebruik of het bezit van het
voertuig; en

- schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat Regeljelease.nl is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

6.3. De aansprakelijkheidsbeperking van artikelen 6.1 en 6.2 geldt ook ingeval Regeljelease.nl, om wat voor reden dan ook, ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.

6.4. In het geval van een rechtsgeldig beroep op overmacht als bedoeld in Artikel 8, kan de Opdrachtgever geen vergoeding van de door haar geleden schade vorderen.

6.5. Iedere vordering jegens Regeljelease.nl dient binnen een termijn van 12 maanden nadat Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert, in rechte te worden ingesteld bij gebreke waarvan het vorderingsrecht vervalt.

6.6. Opdrachtgever vrijwaart Regeljelease.nl voor alle aanspraken van derden, waaronder, maar niet beperkt tot het Autobedrijf, de Financier, de door Opdrachtgever ingeschakelde derden en medewerkers van Opdrachtgever, tot vergoeding van enigerlei schade die het gevolg is of samenhangt met de (uitvoering van de) overeenkomst(en) met Regeljelease.nl.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

7.1. Indien Opdrachtgever, diens hulppersonen of door haar ingeschakelde derden, een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen, is Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is in verzuim. Regeljelease.nl is alsdan bevoegd de uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is Regeljelease.nl bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden, in elk van de navolgende gevallen, indien: (i) (het bedrijf van) Opdrachtgever wordt ontbonden, failliet wordt verklaard, aan haar surseance van betaling wordt verleend of bij algehele beëindiging van het bedrijf van Opdrachtgever, (ii) er ten laste van Opdrachtgever executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd op (een deel van) de activa van Opdrachtgever en het beslag niet binnen dertig (30) dagen is opgeheven, (iii) Opdrachtgever anderszins insolvabel blijkt, (iv) er sprake is van overmacht als bedoeld in Artikel 8.

7.2. Een ontbinding laat onverlet alle eventuele andere rechten die aan Regeljelease.nl uit hoofde van de overeenkomst of deze Voorwaarden toekomen, waaronder onder meer de vrijwaringen uit de overeenkomst en/of deze Voorwaarden, het toepasselijke recht en de domiciliekeuze en het recht van Regeljelease.nl op schadevergoeding. Alle vorderingen die Regeljelease.nl ten gevolge van de ontbinding mocht hebben of verkrijgen, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt verstaan: het niet kunnen nakomen van de overeenkomst ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming. Dit betreffen omstandigheden waarop Partijen geen invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke de levering of afname geheel of ten dele, tijdelijk of voor onbepaalde tijd onmogelijk maakt, in het bijzonder door, maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, storm, watersnood, transportmoeilijkheden, brand, pandemie en overheidsmaatregelen.

8.2. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtgever wordt in ieder geval niet verstaan: liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.

8.3. In het geval Partijen door overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht aan de zijde van Regeljelease.nl langer duurt dan 90 werkdagen, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren.

8.4. Indien Opdrachtgever zich op overmacht wenst te beroepen, dient zij dit zo spoedig mogelijk te doen, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Opdrachtgever dient het beroep in ieder geval binnen 24 uur nadat Opdrachtgever weet dat een situatie als bedoeld in artikel 8.1 zich voordoet, maar in ieder geval binnen 24 uur na de ontstane overmacht. Dit op straffe van verval van het recht om een beroep op overmacht te doen.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Regeljelease.nl behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de dan geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval te verstaan de Auteurswet en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

9.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – analyses en rapporten berusten uitsluitend bij Regeljelease.nl. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Regeljelease.nl verwerkt in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van de Opdrachtgever. Regeljelease.nl is ter zake van deze verwerking aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de zin van de AVG. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de Privacyverklaring van Regeljelease, als ook de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

11.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regeljelease.

11.2. Het is Regeljelease.nl wel toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan, respectievelijk doen overnemen door, een derde, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent Regeljelease.nl hierbij bij voorbaat medewerking aan eventuele contractsoverneming van de rechtsverhouding uit de overeenkomst door Regeljelease.nl aan een derde.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1. Mocht enige bepaling van de Voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, de overige bepalingen uit de Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

12.2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Voorwaarden en het bepaalde in de overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst boven het bepaalde in de Voorwaarden.

Artikel 13. Toepasselijke recht en geschilbeslechting

13.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verbandhouden alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Nederlandse internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag.

13.2. Alle geschillen, waaronder geschillen die slechts door één van de Partijen als zodanig wordt beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van en in verband met de overeenkomst, daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of deze Voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Deze Voorwaarden treden in werking op 1 maart 2022.Hulp nodig bij auto leasen?

Neem voor vragen gerust contact op.

Telefoon
Geef ons een belletje.
Whatsapp
Stuur ons een bericht.